Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Jag förstår

Integritetspolicy

Integritetspolicy för ETU Tillgänglighet

ETU Tillgänglighet AB har idag ett verksamhetsområde – Utbildning och matchning – och inom denna verksamhet behandlar vi personuppgifter. Den nya Dataskyddslagen (GDPR) börjar att gälla från och med 2018-05-25 och inom bolaget följer givetvis denna lag då vi värnar om din och andras integritet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer

Vad är en ”behandling” av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

Syftet med att behandla en personuppgift

Vi har alltid ett syfte med att behandla personuppgifter vilket kan vara kontaktuppgifter för de som deltar i våra utbildningar inom Stöd och matchning. Så fort att ett syfte med hanteringen av personuppgifter upphör så raderar vi dessa personuppgifter och detta inkluderar instruktioner om att radera dessa personuppgifter till de biträden som vi ibland överlåter vissa delar av verksamheten till.

Med vilken laglig grund hanterar vi personuppgifterna

Vi hanterar aldrig personuppgifter utan laglig grund. De lagliga grunder som man kan hantera personuppgifter enligt GDPR är:

  1. Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
  2. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  3. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
  4. Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
  5. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
  6. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Vi använder oss till exempel av den lagliga grunden nr 2 för våra deltagare i utbildningar inom Stöd och matchning, där vi behöver verkliga kontaktuppgifter om deltagarna. För anställda inom ETU Tillgänglighet använder vi till exempel den lagliga grunden nr 3 för bokföringssyfte.

Hur länge sparar vi personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. I fallet med deltagare i tjänsten Stöd och matchning, så sparar vi personuppgifterna 6 månader efter att tjänsten avslutats för att kunna hantera eventuella efterföljande frågeställningar. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag.

Den registrerades rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.
Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.
Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.
Det du just nu läst är vår generella Integritetspolicy vi har också interna policydokument och personuppgiftsbiträdesavtal som för varje situation beskriver hanteringen av personuppgifter hos oss, vilken som är den lagliga grunden, hur personuppgifterna lagras etc. Vill du veta hur vi hantera just dina personuppgifter så kontakta oss gärna på info@etutillgangliget.se.